Online Registration Form

Sign in with your existing account
การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์


การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ Poster Presentation


กลุ่มทัศนศิลป์ (Visual Art)

รหัส ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย โปสเตอร์
FAR111 อัตลักษณ์ลวดลายประดับวิหารวัดอินทปุบผาราม ในเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บุรินทร์ เปล่งดีสกุล Download
FAR112 รูปแบบของผีโขน บ้านไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม สุพิชญา วุฒิเสน Download
FAR113 สภาวะอารมณ์การเคลื่อนไหวของจิตใต้สำนึก มานัส แก้วโยธา Download
FAR114 ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านกูบังบาเดาะ สู่การสร้างสรรค์ศิลปะดินเผาร่วมสมัย สุธินี อินทนี Download
FAR115 จิตรกรรมสีน้ำสะท้อนสถาปัตยกรรมอีสาน เดชา ศิริภาษณ์ Download
FAR116 สภาวะความโดดเดี่ยวจากปัญหาในครอบครัว นิรินพร  ไชยอุโคตร Download
FAR117 การศึกษาภูมิปัญญาช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนัง สกุลช่างเมืองเพชร สู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เขมา แฉ่งฉายา Download
FAR118 จิตรกรรมในศาสนสถาน : กรณีศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวจังหวัดนครราชสีมา มงคล กลิ่นทับ Download
FAR119 การสร้างสรรค์ประติมากรรม ชุด สภาวะการเปลี่ยนแปลง สนธยา หยวกจังหรีด Download
FAR120 การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากความเชื่อในภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ ภาคอีสาน ธรรมศาสตร์ ศรีสารคาม Download
FAR121 การสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย : การศึกษาสัมพันธภาพครอบครัวที่มีผลต่อพื้นที่แห่งความสุข ศศิประภา จินพละ Download
FAR122
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัย : วัฒนธรรมปรับปรนที่ปรากฏในเครื่องเซ่นไหว้ของคนไทยเชื้อสายจีน ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภีชภัช อ่วมเกิด Download

 

กลุ่มออกแบบ (Design)   

รหัส ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย โปสเตอร์
FAR218
การออกแบบเรขศิลป์เพื่อการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเอกลักษณ์สู่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิศิษฏ์ เพียรการค้า Download
FAR219
การพัฒนาทักษะการวาดเส้นเพื่องานออกแบบของนักศึกษา กมลชนก ธนวงศ์ทองดี Download
FAR220
การออกแบบอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีดทำมือบ้านมะค่า สุวพัชร โสวภาค Download
FAR221
การพัฒนาระบบป้ายบอกทางสัญจรอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิศิษฏ์ เพียรการค้า Download
FAR222
การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์กราฟิค ชุด รอยหยดหมึกของรอร์สชาค เพื่อการทดสอบเชิงจิตวิทยา ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ Download
FAR223
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสารคดีมรดกวัฒนธรรม “การขุดเรืออีโปง” ภัทรศักดิ์ สิมโฮง  Download
FAR224 โครงการการออกแบบและพัฒนาผ้าไหมทอมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกล่าม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กัญจน์ชญา จันทรังษี Download
FAR225 ภาพประกอบของที่ระลึกเพื่อชุมชนเมืองเก่าพิมาย วันวิสาข์ ภักดีศรี Download
FAR226
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสารคดี “เขาเรียกเย้าแต่เราคือ อิ้วเมี่ยน” กุลชา จันทร์สม Download
FAR227 วิถีชีวิต:ลูกหาบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง สู่การสร้างสรรค์หนังสือภาพถ่ายสารคดี สืบสาย สำเริง Download
FAR228 การออกแบบระบบเอกลักษณ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร กรณีศึกษา : ตราสัญลักษณ์ 114 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อรพิมพ์ สุขสุวรรณ Download
FAR229 การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผ้าทอเส้นใยกล้วย สายฝน จำปาทอง Download

 

กลุ่มดนตรีและการแสดง (Music&Performance)   

รหัส ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย โปสเตอร์
FAR327 วัฒนธรรมการเกี้ยวพาราในฮูปแต้มอีสานสู่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย ปรียาภรณ์ พัชนี Download
FAR328 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด สู่ขวัญกลอง นราวดี พระโพธิ์ Download
FAR329 การสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากวรรณกรรมท้าวก่ำกาดำ วิชิต ภักดีรัตน์ Download
FAR330 เล็วพญาผ่าม้าง: การประกอบสร้างนาฏยศิลป์สร้างสรรค์จากวรรณคดีอีสาน ชุมพล เพ็งลี Download
FAR331 สังคีตลักษณ์และการด้นกีตาร์แจ๊สในเพลง Cariba ของ เวส มอนท์โกเมอรี่ กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ Download
FAR332 กลองมโหระทึก : รูปแบบ ลวดลาย และคติสัญลักษณ์ สู่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด ศรัทธามโหระทึก พัชราภรณ์ ชัยคินี Download
FAR333 ละครหุ่น เรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร : ละครส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง เพชรชัย อ่อนสนิท Download
FAR334 การใช้ภูมิปัญญารักษาผู้ป่วยด้วยพืชสมุนไพร : กรณีศึกษาหมอยาพื้นบ้าน สู่การประพันธ์กลอนลำ สุนทร ฝ่ายที Download
FAR335 ฆ้องบั้ง : เครื่องดนตรีประกอบพิธีกรรมขอฝนของคนลาวโบราณ ธวัชชัย ศิลปโชค Download

 

กลุ่มวัฒนธรรม (Cultural)   

รหัส ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย โปสเตอร์
FAR419 สุคตาลัย : ศิลปกรรมและความเชื่อ ในงานสถาปัตยกรรมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในภาคอีสาน กฤษฏา พิณศรี Download
FAR420 พญานาค : ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนในคำชะโนด กนกนุช ศิวนาถภูธน Download
FAR421 คุณค่าของวัดต่อชุมชนในเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สุเนตร โพธิสาร Download
FAR422 รายงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมแบบ CIDS ต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด Download
FAR423 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิกฤตการณ์โควิด 2019 : กรณีศึกษา วัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ Download
FAR424 เหงะ ความหมาย รูปแบบ สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เวียดนามโบราณ ศรินภัทร แสนเมือง Download
FAR425 พิธีกรรม คติความเชื่อและการบริหารจัดการวงหมอลำเรื่องต่อกลอน ทศพร พงศธร Download
FAR426 รอยสักไทลื้อบ้านนายาง เมืองน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง กิตติสันต์ ศรีรักษา Download
FAR427 บันไดนาคแห่งธาตุหลวงเวียงจันทน์ : สัญลักษณ์ของสะพานเชื่อมโลก อรุณี ศรีรักษา Download
FAR428 ภูมิปัญญาในการก่อสร้างปราสาทขอมในอีสาน กรณีศึกษา:ปราสาทเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ฮาวา วงศ์พงษ์คำ Download