Online Registration Form

Sign in with your existing account
สำหรับผู้นำเสนอ


ข้อปฏิบัติการนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรม ZOOM

1. ขอให้ผู้นำเสนอ ใช้ Meeting ID และ Passcode ที่ผู้จัดส่งให้ที่ Email ของผู้นำเสนอ เพื่อ Login เข้าโปรแกรม Zoom ก่อนเวลานำเสนอ 15 นาที พร้อมกับให้เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตามประเภทที่ผู้จัดกำหนดให้ (พื้นหลังสำหรับผู้นำเสนอ/พื้นหลังสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)

2. การนำเสนอผลงานจะดำเนินการตามตารางที่กำหนดไว้ โดยมีเวลา 30 นาที แบ่งออกเป็นเวลานำเสนอ 15 นาที เวลาให้ข้อแนะนำและซักถาม 15 นาที

3. การเปิดกล้อง โปรแกรม Zoom ให้เปิดเฉพาะผู้นำเสนอ (ที่นำเสนอช่วงเวลานั้นๆ) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประสานงาน เท่านั้น

4. เมื่อเข้าห้องนำเสนอ ขอให้ปิดไมค์ให้เรียบร้อย จะเปิดก็ต่อเมื่อถึงเวลาการนำเสนอผลงานตัวเองเท่านั้น

 


พิ้นหลังสำหรับผู้นำเสนอ

พื้นหลังสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

พื้นหลังสำหรับผู้เข้าร่วมงาน


 

กลุ่มทัศนศิลป์
(Visual Art)

กลุ่มออกแบบ
(Design)

กลุ่มดนตรีและการแสดง
(Music&Performance)

กลุ่มวัฒนธรรม
(Cultural)